​Løgstrup Skole

Beskirvelse 

Viborg Kommune udbød i starten af 2015 3 delaftaler på Totalrådgivning i forbindelse med ombygning og tilbygning på 3 kommunale skoler. Krogh Madsen Arkitekter A/S med Stokvad Rådgivende Ingeniører som underrådgiver blev prækvalificeret på alle 3 og vandt senere udbuddet på de 2 af dem, hvoraf Løgstrup Skole var den ene.

Løgstrup Skole har i dag 2 større barakbygninger samt en tidligere villa, som alle er indrettet til

undervisningsformål.

Disse barakker og villaen er utidssvarende og nedslidte, hvorfor Viborg Kommune har besluttet at de skal fjernes og erstattes af nybyggeri og ombygninger af eksisterende skole.

​Nybyggeriet udgøres af nye faciliteter til lærerforberedelse og administration, ny hovedindgang, nye lokaler til ”Cockpittet” der er et undervisningsafsnit, som er tilegnet undervisning af børn med særlige behov, et nyt madkundskabslokale samt delvis nyt fælleslokale og klasserum til udskolingen.

Der bliver ombygning af eksisterende madkundskab, således at nuværende fysik og ombygget madkunst tilsammen vil danne et nyt samlet sciensområde med fysik, kemi, biologi, natur og teknik.

Nuværende sløjdlokale vil med en udvidelse blive det nye store fællesrum for udskoling, mens det tidligere natur-tekniklokale bliver overtaget af sløjd, således håndarbejde og sløjdlokale kommer til at danne den nye designlinje.

Der etableres lærerforberedelse i nuværende udskolings klasselokale, nærmest indskoling samt i lokaler hvor der i dag er administration, endelig vil der være midlertidige forberedelseslokaler i nuværende møderum ved nuværende administration.

Den nuværende portgennemgang (hovedindgang) tænkes lukket og udformet som et nyt uopvarmet ”grov” værksted med porte til der fri, et aktiv for designafdeling og billedkunst samt SFO og klub m.m. Endelig er der skabt tilgængelighed på skolen ved hjælp af trapper og lifte i nybygning samt i fagfløjen, der hvor sandplay lokalet er placeret i dag, endelig giver lukningen af portgennemgangen mulighed for at færdes tørskoet overalt. Desuden etableres der elevator til kælder, hvor der er rige muligheder for depoter og teknikrum. I kælder indrettes desuden klublokale med køkken i eksisterende lærerforberedelseslokale.

Ud mod Skolegade vil der blive opført en ny bygning, der skal indeholde det nye administrationsafsnit med møde, flexrum, lærerforberedelse til udskoling, madkundskab samt et bygningsafsnit til Cockpittet m.m. sammen med den nye hovedindgang, vil denne nye bygning blive Løgstrup Skoles nye ansigt udadtil.

Mellem eksisterende skole og nybygninger etableres en atriumgård, der giver lys til gangforløbet der binder lokalerne i den nye bygning sammen, derudover er atriumgården tænkt som udeværksted til det nye Science område, der er placeret i nuværende fysik og nuværende madkundskabslokale. Atriumgården skal kunne bruges af lærer og de større elever i undervisningspauserne.

Det nye udskolingsafsnit er placeret længst mod vest, her er der 4 store klasselokaler der samler sig omkring et stort fællesrum, der vil blive et naturligt centrum for udskolingen, der er et rundt lokale til Team-lokale for udskolingslærer. I den vestlige ende er der tænkt en siddetribune / scene som et aktivt element i fællesrummet. Via en ny skabsgang er der skabt en sammenhæng til de øvrige 4 eksisterende udskolings lokaler. Mellem de 2 klasseenheder er der indrettet en toiletkerne og et pædagogisk værksted. 

Skolen fremstår i dag som en sammensat bygningskompleks med bygninger af forskellige udseende og fra forskellige tids epoker, vi har ikke ønsket at bygge videre på tidligere tiders byggeskik, men derimod bygge i et nutidigt formsprog der signalerer, at skolen udvikler sig i takt med omverdenen.Bygningsfronten domineres af 3 cylindre der er med til at skabe en levende og spændende facade. Den største cylinder indeholder skolens ledelse og administration lige ved hovedindgangen. Den mellemstore cylinder huser Cockpittet, der har en egen afgrænset enhed her, som en integreret del af skolen. Den mindste cylinder indeholder møderum / flexrum og elevator til kælderen, og optræder som overgangsled til eksisterende skole.Der lægges vægt på vedligeholdelses venlige materialer som tegl, indfarvede facaderplader i fibercement, træ-alu vinduer, tagpap. Inderum tænkes med malede vægflader med filt og glans på ca. 20, gulve med linoleum i fællesrum, klasser og administration. Vinylbelægning i madkunst og toiletter.Udearealerne ved Cockpittet tænkes omrammet med bøgehæk beplantning så der dannes et mere ”privat” areal.

Ud mod Skolegade etableres der en ny parkeringsplads med kiss and ride anlæg, desuden tænkes der en busafsætningsplads, direkte ud for den nye forplads og hovedindgang til Løgstrup Skole.

Udearealerne vil blive viderebearbejdet med hensyn til cykelparkering, legearealer m.m. i projekteringsfasen, hvor elementer fra workshoppen vil blive inddraget.

B​ygherre

Viborg Kommune

Beliggenhed

Skolegade 9, 8831 Løgstrup

Opført

2017

Areal 

ca. 870 m² nybygning og ca. 1130 m² ombygning

Byggesum

ca 20 mio. kr